Ax knife restoration
Restoration,
2021

Item before restoration

Item after restoration

Team of professionals

Oleg KAZARINOV

Oleg KAZARINOV